លោកស្រី Sheryl Sandberg ប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិ ពីការលក់ហ៊ុន Facebook បាន ៤៤,៣លានដុល្លារ

Looking Today

ប្រធានប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Facebook បានបង្ហាញពីទ្រព្យសម្បតិ្តសរុប ដោយការលក់មូលបត្រ ក្នុងទំហំតូចរបស់លោកស្រី នៅក្នុងបណ្តាញ ទំនាក់ទំនងសង្គមយក្ស។  ប្រធានប្រតិបត្តិការិយាល័យ Facebook  ដែលបានចុះបញ្ជីឈ្មោះក្នុងសៀវភៅ Lean In ដើម្បីទទួលបានជំនួយ ឲ្យក្លាយជាស្ត្រីដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ នៅក្នុងឧស្សាហកម្មនោះ បានទទួល ទ្រព្យសម្បតិ្តពី ការលក់មូលបត្រ ចំនួន ៤៤,៣លានដុល្លារ នៅក្នុងរយៈពេលល៣ខែដំបូង ក្នុងឆ្នាំ ២០១៣ ពីការលក់ហ៊ុន Facebook មួយចំនួន រាប់បញ្ចូលទាំងថ្លៃ ទូទាត់ប្រាក់បំណាច់ ឆ្នាំមួយចំនួនកាលពី ដើមសប្តាហ៍នេះ ។

ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ ២០១៣នេះ លោកស្រីSandberg បានលក់ ១,៥៧លានហ៊ុនសម្រាប់ទទួល បានទ្រព្យសម្បត្តិ ៤៤,៥លានដុល្លារនេះ។  នៅក្នុងរយៈបើក អាជីវកម្មផ្សារហ៊ុន នាពេលថ្មីៗបំ ផុតរបស់លោកស្រី នៅដើមសប្តាហ៍នេះ លោកស្រីSandberg  លក់ហ៊ុន បាន ១៧៦.៤៥២ហ៊ុន តម្លៃស្មើនឹង ២៥,៨០ដុល្លារ ទៅ ២៦,៦៧ដុល្លារក្នុង១ហ៊ុន ។ តម្លៃសរុប មានប្រហែលជា ៤,៦ លានដុល្លារ។ ចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិលក់ ហ៊ុនសរុបនៅឆ្នាំ ២០១៣នេះ មិនរាប់បញ្ចូល ការលក់ ក្នុងហ៊ុនទំហំ ៩៤៦.៥៨៨ហ៊ុនរបស់ លោកស្រីនៅខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ ដែលទទួលបា្រក់សរុប  ២៦,២លានដុល្លារនោះទេ ។

យោងតាមរបាយការណ៍របស់ គណៈកម្មការមូលបត្រ បានឲ្យដឹងថា ខណៈដែលលោក Sandberg  បានបង្ហាញផែន ការលក់មូលបត្រក្នុងឆ្នាំ ២០១៣នេះរហ័សក៏ដោយ ក៏នាយក ប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Facebook នឹងមិនកាត់បន្ថយ ភាគហ៊ុនរបស់លោកស្រី នៅក្នុងបណ្តញ ទំនាក់ទំនងសង្គម ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនោះទេ។  លោកស្រី Sandberg នឹងតែមានហ៊ុនក្នុងទំហំ ១៧,៧៩លានហ៊ុនទៀត ក្នុងFacebook។

Looking Today

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s