សាន់ដេ វីសីដី វ៉ុល​ ១២០


០១​. សង្សារមានត្រឹមតែឈ្មាះ(សុខ ពិសី)


០២. សង្សារមួយថ្ងៃ មួយជីវិត(យូរី)


០៣​. សង្សារមួយថ្ងៃ មួយជីវិត(កូឡា)


០៤​. សំសិទ្ធយំ(ពិទូ)


០៥​. ពុទ្ធោព្រះអើយ(អីណូ)


០៦​. គេត្រូវគ្នាវិញហើយ(លីណូ)


០៧.​ Honey សំណប់ចិត្ត(យូរី)


០៨. កុំធ្វើយ៉ាងនឹង(ពិទូ)


០៩. ខ្លាចបាត់អូន(ពិទូ)


០១០. ព្រមយំដើម្បីអូន(កូឡា)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s